La Comissió Europea avança al maig el seu pla sobre immigració davant l’emergència al Mediterrani / nouscatalans

Barcelona /​Santa Coloma de Gramenet /​EFE /​nous​cata​lans​.cat /​Foto: Una pastera amb 104 per­sones abans de ser rescatada per l’ONGMoas. /​DAR­RIN ZAMITT /​MOAS
L’estratègia se cen­trarà en mil­lo­rar el sis­tema d’asil, reforçar les fron­teres exte­ri­ors, atu­rar les entrades il·legals i afa­vorir les legals /​La Comis­sió Euro­pea (CE) ha anun­ciat aquest dime­cres que avançarà a mit­jans de maig la seva estratè­gia sobre immi­gració davant la urgèn­cia de la situació al Mediter­rani. El pla se cen­trarà en mil­lo­rar el sis­tema d’asil, reforçar les fron­teres exte­ri­ors, atu­rar la immi­gració il·legal i afa­vorir la legal.

Havíem antic­i­pat pre­sen­tar una estratè­gia sobre immi­gració al juliol, però avui hem decidit accelerar-​la i presentar-​la a mit­jans de maig”, ha infor­mat el vicepres­i­dent primer de la Comis­sió Euro­pea (CE), Frans Tim­mer­mans, en roda de premsa després de deba­tre la qüestió amb el col·legi de comis­saris europeus. “Els esde­veni­ments a la Mediter­rà­nia incre­menten aquest sen­tit d’urgència a la Comis­sió”, ha afegit.

L’última tragè­dia que ha costat la mort de 10 per­sones es va pro­duir ahir mateix en aigües del Canal de Sicília, on el servei de guarda­costes d’Itàlia recu­per­ava els cadàvers després de rescatar a 121 immi­grants que inten­taven arribar a les costes ital­ianes. Tim­mer­mans ha asse­gu­rat que tant la Comis­sió com els Estats mem­bres com­parteixen l””enorme sen­tit d’urgència per fer front a aque­sta situació”, que con­sid­era prioritària.

La nova estratè­gia comu­nitària es dirigeix a mil­lo­rar el fun­ciona­ment del sis­tema d’asil i asse­gu­rar que els estats mem­bres apliquen les normes de la mateixa man­era. La seg­ona pri­or­i­tat serà mil­lo­rar la pro­tec­ció de les fron­teres europees i reforçar les pos­si­bil­i­tats de l’Agència de Con­trol de Fron­teres Exte­ri­ors (Fron­tex), així com impul­sar l’intercanvi d’informació.

En ter­cer lloc neces­sitem tenir una política agres­siva per com­batre la immi­gració il·legal, espe­cial­ment per com­batre aque­lls que, en el seu intent de guan­yar molts din­ers, provo­quen tragèdies a la Mediter­rà­nia, els que són respon­s­ables i estan dar­rere del tràfic d’éssers humans” , ha indi­cat Tim­mer­mans. El 2014, més de 276.000 immi­grants irreg­u­lars van entrar a la UE i majoritàri­a­ment ho van fer grà­cies a xarxes crim­i­nals, el que suposa un aug­ment del 159% respecte a 2013, segons dades facil­i­tades per la Comissió.

Final­ment, la CE vol aug­men­tar les pos­si­bil­i­tats per a la immi­gració legal a través de la mil­lora del sis­tema de tar­getes d’entrada i residèn­cia per a tre­bal­ladors alta­ment qual­i­fi­cats, l’anomenada “tar­geta blava euro­pea”, o de les san­cions als empre­saris que con­tractin per­sones en situació irregular.

El comis­sari europeu d’Immigració, Inte­rior i Ciu­tada­nia, Dim­itris Avramopou­los, que ha anun­ciat al costat de Tim­mer­mans l’avançament del pla d’immigració, ha incidit que la “sol­i­dar­i­tat ha de deixar de ser un eslò­gan i convertir-​se en una real­i­tat”. “Hau­rem de tre­bal­lar junts si volem ges­tionar mil­lor la immi­gració, no hi ha alter­na­tiva”, ha recal­cat. També ha sub­ratl­lat que la immi­gració no pot ser respon­s­abil­i­tat d’un sol Estat mem­bre ni tam­poc d’una sola cartera dins de la CE, sinó ser un tema d’una solu­ció completa.

Avramopou­los ha incidit en la neces­si­tat d’aconseguir rutes legals per a la immi­gració i facil­i­tar el reassen­ta­ment d’immigrants, i ha apun­tat en con­cret a la mil­lora del sis­tema “Dublín II“, segons el qual qual­sevol Estat comu­ni­tari té dret a tornar als immi­grants irreg­u­lars detinguts en el seu ter­ri­tori al país europeu pel que primer van entrar a la UE.

El comis­sari ha sub­ratl­lat a més que l’arribada d’immigrants qual­i­fi­cats és necessària per acon­seguir una Europa més com­pet­i­tiva i ha dit que, per com­batre la immi­gració irreg­u­lar, cal tre­bal­lar més de prop amb paï­sos d’origen i tràn­sit tant del nord d’Àfrica, com Turquia, Sèr­bia i Kosovo. Avramopou­los ha argu­men­tat que nego­ciar amb paï­sos en els que hi ha règims total­i­taris és nec­es­sari per fer front al prob­lema, però ha negat que això els con­cedeixi “legit­im­i­tat democràtica i política”.

El comis­sari ha insis­tit d’altra banda que Fron­tex, que compta amb un pres­su­post de 115 mil­ions d’euros per al 2015, no és un sis­tema europeu de guàrdies de fron­teres i ha sub­ratl­lat que si la Unió en vol tenir un haurà de crear-​lo, a més d’augmentar la dotació de la agèn­cia euro­pea si busca un major abast.

 

Link: http://nouscatalans.cat/index.php/80-noticies/governs/europa/9070-la-comissio-europea-avanca-al-maig-el-seu-pla-sobre-immigracio-davant-l-emergencia-al-mediterrani.html

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s